مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان archive-A-10-24-15-f029da8-1

تـا کنـون روابـط متعـددی بـرای تعیـین ضـریب رفتـار در سیستمهای یک درجه آزادی پیشنهاد شده که میتـوان براسـاس آنها با داشتن ظرفیت شکل پذیری سیستم، ضـریب رفتـار آن را محاسبه کرد. ضـریب رفتـار سیـستمهای چنـد Read more…

By 92, ago